Preventiva d.o.o. vrši za Vas

Izradu elаbоrаtа/priloga zaštite od pоžаrа;
Izradu plana еvаkuаciје i spаsаvаnjа sа uputstvom za pоstupаnjе u slučајu pоžаrа
Izrada еlаbоrаtа zа lоkаciјu оbјеkаtа zа proizvodnju, preradu, usklаdištаvаnjе i trgovinski promet zаpаlјivih tеčnоsti i gаsоvа (stanica za snаbdiјеvаnjе gorivom motornih vozila, skladišta, mаgаcina, rеzеrvоаra, prоdајnih оbјеkta i sličnо);
Izradu prаvilnikа zаštitе оd pоžаrа

ŠTA JE ELABORAT/PRILOG ZAŠTITE OD POŽARA?

Elaborat/prilog zaštite od požara – je dio tehničke dokumentacijeza građenje/legalizaciju objekata u smislu člana 101. stav 2. tačka ž) Zakon о uređenju prоstоrа i građenju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 40/2013, 106/2015 i 3/2016, i 84/2019), a njegova izrada se vrši na osnovu Zakon о zaštiti od pоžаrа („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 94/19) i podzakonskih akata.

Elaborat/prilog zaštite od požara je jedan od osnovnih instrumenata prevencije zaštite od požara. Elaborat/prilog zaštite od požara sprovodi u praksu gradnje objekata sve zakonske obaveze o zaštiti od požara, a ujedno predstavlja kontrolu prilikom gradnje objekata. Izrađuje ga privredno društvo ili drugo pravno lice koje je upisano u odgovarajući registar za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije, koje ima ovlašćenje Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske izradu Elaborat/prilog zaštite od požara i ima zaposlena lica sa licencom za izradu istog.

Elaborat/prilog sadrži:

  • tehnički izveštaj (podatke o lokaciji, opis objekta, procjena opasnosti od požara, podjela na požarne sektore, izbor materijala za konstrukcije koje treba da bude otporne na požar, izbor materijala za enterijer za koji postoje posebni zahtjevi u pogledu otpornosti na požar, procjena opasnosti koja potiče od tehnološkog procesa i materija koje se koriste ili skladište, opisi instalacija u objektima, izbor mobilne opreme, evakuacione puteve za spašavanje lica i imovine)
  • proračunske osnove (proračun požarnog opterećenja požarnih sektora, proračun kapaciteta evakuacionih puteva i potrebnog  vremena evakuacije i dr.)
  • grafičku dokumentaciju (situacioni plan sa ucrtanim susjednim objektima i saobraćajnicama, osnove svih nivoa i krova, uzdužne i poprečne presjeke sa ucrtanim požarnim sektorima, dispozicija tehnološke opreme i opreme koja pripada instalacijama za gašenje požara , šeme sistema za otkrivanje i dojavu požara, gasnu detekciju, gromobranske instalacije, razvode mašinskih instalacija za automatsko gašenje požara, sistem odvođenja dima i toplote, sisteme za ventilaciju i dr.)
  • i predmer i predračun opreme i sredstava za zaštitu od požara.

ZA ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA POTREBNA JE SAGLASNOST MUP-A RS ILI LOKALNE POLICIJSKE UPRAVE

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske daje saglasnost na elaborat zaštite od požara, dok saglasnost za prilog zaštite od požara izdaje nadležna policijska uprava MUP-a RS, u dijelu koji se odnosi na zaštitu od požara, za adaptaciju, rekonstrukciju, legalizaciju i za izgradnju objekata .

MUP RS vrši reviziju projektne dokumentacije za građenje:

1) objekata za preradu nafte, naftnih derivata, zapaljivih tečnosti i gasova,

2) objekata za proizvodnju eksplozivnih materija,

3) proizvodnih objekata u kojima se na jednom lokalitetu u više objekata obavlja jedinstven tehnološki proces, objekata preko 3.000 m², skladišnih objekata preko 1.500 m² i visokoregalnih skladišta,

4) objekata za proizvodnju električne energije,

5) objekata za proizvodnju energije iz obnovljenih izvora energije (vjetar, bio-gas, solarna energija, geotermalna energija, deponijski gas, gas iz komunalnih otpadnih voda), kao i elektrana sa kombinovanom proizvodnjom instalirane snage iznad 50 kW,

6) visokih brana i akumulacija napunjenih vodom, jalovinom ili pepelom za koje je propisano tehničko osmatranje,

7) trafostanica napona iznad 110 kV,

8) tunela dužih od 1.000 m,

9) međunarodnih i magistralnih produktovoda, gasovoda i naftovoda za transport, gasovoda nazivnog radnog nadpritiska više od 16 bara, ukoliko prelaze najmanje dvije jedinice lokalne samouprave, magistralnih i regionalnih toplodalekovoda, objekata za proizvodnju bio-dizela,

10) stadiona za 10.000 i više gledalaca, objekata konstruktivnog raspona 50 m i više, objekata visine 22 m i više, silosa kapaciteta više od 10.000 m3,

11) postrojenja za tretman opasnog otpada, spaljivanjem ili hemijskim postupcima, kapaciteta više od 70 t dnevno,

12) postrojenja za tretman neopasnog otpada spaljivanjem, termičkim i/ili fizičkim, fizičko-hemijskim, hemijskim postupcima, kao i centralnih skladišta i/ili deponija za odlaganje opasnog otpada,

13) regionalnih deponija, odnosno deponija za odlaganje neopasnog otpada za područje preko 200.000 stanovnika,

14) aerodroma i heliodroma,

15) pristaništa, luka, marina i pristana (pontona),

16) javne željezničke infrastrukture sa priključcima,

17) telekomunikacionih objekata (baznih stanica),odnosno mreža, sistema ili sredstava koji su od međunarodnog i magistralnog značaja koji se grade na teritoriji

dviju ili više jedinica lokalne samouprave, zaključno sa glavnim kapacitetima,

18) dalekovoda koji se grade na teritoriji dviju ili više jedinica lokalne samouprave,

19) auto-puteva i brzih puteva, putnih objekata i saobraćajnih priključaka na te puteve i graničnih prelaza,

20) drugih objekata od posebnog značaja za Republiku Srpsku.

Nadležne PU MUP-a RS vrše reviziju projektne dokumentacije za građenje:

1) objekata i prostora namijenjenih za obavljanje poslovnih djelatnosti,

2) naftovoda, produktovoda i gasovoda,

3) trafostanica napona do 110 kV,

4) dalekovoda koji se grade na teritoriji jedinice lokalne samouprave,

5) skladišnih objekata do 1.500 m²,

6) proizvodnih objekata do 3.000 m²,

7) tunela dužine do 1.000 m,

8) objekata koji su namijenjeni za javnu upotrebu u kojima se okuplja ili boravi, odnosno radi veći broj lica konstruktivnog raspona do 50 m (bolnice, ugostiteljski objekti, sportske i druge dvorane, robne kuće, tržni centri, škole, željezničke i autobuske stanice i drugi slični objekti),

9) objekata zdravstvenih ustanova, stacionara i domova za smještaj lica sa posebnim potrebama i objekata kazneno-popravnih ustanova konstruktivnog raspona do 50 m,

10) objekata blokovskog tipa,

11) nadzemnih i podzemnih garaža za automobile,

12) telekomunikacionih objekata, odnosno mreža, sistema ili sredstava koji se grade na teritoriji jedne jedinice lokalne samouprave,

13) deponija, odnosno deponija za odlaganje neopasnog otpada za područje nastanjeno do 200.000 stanovnika,

14) objekata za proizvodnju energije iz obnovljenih izvora energije (vjetar, bio-gas, solarna energija, geotermalna energija, deponijski gas, gas iz komunalnih otpadnih voda), kao i elektrana sa kombinovanom proizvodnjom instalirane snage do 50 kW,

15) magistralnih, regionalnih, lokalnih i nekategorisanih puteva, putnih objekata i saobraćajnih priključaka na te puteve,

16) objekata za eksploataciju, preradu i oplemenjivanje ruda (površinski kopovi).