Pregledom i ispitivanjem elektro i gromobranskih instalacija utvrđuje se da li su ispoštovana pravila zaštite na radu (zakonski definisana), koja instalacije moraju zadovoljavati, odnosno da li zbog promjena u toku upotrebe ugrožavaju zdravlje ili život osoba koje njima rukuju ili u blizini borave i rade. Pregled i ispitivanje elektro i gromobranskih instalacija vrši se pri tehničkom prijemu objekta, a zatim obavezno svakih 36 mjeseci. Izuzetno, pregled je potrebno izvšiti pri svakoj izmjeni na instalacijama.

Šta obuhvata ispitivanje?

Ispitivanje elektro i gromobranskih instalacija obuhvata:

 • Pregled dokumentacije, uputstava i znakova upozorenja<
 • Vizuelni pregled instalacije
 • Kontrola nazivne struje osigurača po pripadajućim strujnim krugovima
 • Provjeru galvanskih veza, mjerenje otpora
 • Mjerenje otpora temeljnog uzemljivača
 • Mjerenje otpora petlje na uređajima i elementima elektro razvoda radi utvrđivanja ispravnosti i funkcionalnosti dopunskih i zaštitnih mjera od indirektnog napona dodira
 • Računska kontrola funkcionalnosti zaštite od indirektnog napona dodira

Mjerenje otpora petlje METREL EUROTEST 61557 uređajem

Mjerenje otpora petlje METREL EUROTEST 61557 uređajem

Zakonska regulativa

 • Zakon o zaštiti na radu (Službeni glasnik Republike Srpske broj 01/08)
 • Pravilnik o zaštiti na radu pri korištenju električne energije (Službeni list SR BiH broj34/88 )
 • Pravilnik o uslovima koje u pogledu kadrova i tehničke opreme moraju ispunjavati organizacije koje vrše periodične preglede i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu (Službeni glasnik Republike Srpske broj 14/02)
 • Pravilnik o načinu i postupku vršenja periodičnih pregleda i ispitivanja sredstava rada i opreme, radnih i pomoćnih Kancelarija u oblasti zaštite na radu (Službeni glasnik Republike Srpske broj 01/08)
 • Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (Službeni list SFRJ broj 53/88)
 • Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadajućih transformatorskih stanica (Službeni list SFRJ broj 13/78) i Izmjene i dopune (Službeni list SRJ broj 37/95)
 • Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja (Službeni list SRJ broj 11/96)
 • JUS N.B2.762 Mjerenje otpornosti uzemljivača
 • JUS N.B2.741 do N.B2.761 Električne instalacije u zgradama
 • JUS N.B2.762 do N.B2.777 Električne instalacije niskog napona
 • JUS N.CO.006 Kablovi i provodnici