Zakonske obaveze poslodavca iz oblasti zaštite na radu

1. PROCJENA (REVIZIJA) AKTA O PROCJENI RIZIKA NA RADNOM MJESTU U RADNOJ SREDINI

Poslodavac je obavezan da donese akt o procjenI rizika za sva radna mjesta u radnoj sredini (član.13 Zakona o zastiti na radu Sl.glasnik Republike Srpske 01/08, 13/10). koja odgovara postojećim rizicima na radu.Periodika revizije akta je 3 godine ili prije po nalogu inspektora(u slučaju smrtne,tečke povrede ,promjene tehnološkog procesa,preseljenja.

2. ORGANIZACIJA OBAVLJANJA POSLOVA ZAŠTITE NA RADU – VOĐENJE POSLOVA ZAŠTITE NA RADU SA IZDAVANJEM ZAPISNIKA PREGLEDA

Poslodavac je dužan da organizuje poslove za zaštitu i zdravlje na radu (član 37 Zakona o zastiti na radu Sl.glasnik Republike Srpske 01/08, 13/10).
Za obavljanje poslova zaštite i zdravlja na radu poslodavac može da odredi jednog ili više od svojih radnika (u daljem tekstu: radnik za zaštitu i zdravlje na radu) ili da angažuje ovlašćene organizacije koje imaju licencu.

3. OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA ZA BEZBJEDAN I ZDRAV RAD

Poslodavac je dužan da izvrši osposobljavanje radnika za bezbjedan i zdrav rad (član 27. Zakona o zastiti na radu, Sl.glasnik Republike Srpske 01/08, 13/10) prilikom zasnivanja radnog odnosa, odnosno premještaja na druge poslove, prilikom uvođenja nove tehnologije ili novih sredstava za rad, kao i prilikom promjene procesa rada koji može prouzrokovati promjenu mjera za bezbjedan i zdrav rad.

4. SPROVOĐENJE PREVENTIVNIH I PERIODIČNIH PREGLEDA I ISPITIVANJA OPREME ZA RAD

Poslodavac je dužan da angažuje ovlašćenu organizaciju sa licencom radi sprovođenja preventivnih i periodičnih pregleda i ispitivanja opreme za rad (član 15. Zakona o zastiti na radu, Sl.glasnik Republike Srpske 01/08, 13/10)

5. SPROVOĐENJE PREVENTIVNIH I PERIODIČNIH ISPITIVANJA USLOVA RADNE SREDINE

Poslodavac je dužan da angažuje ovlašćenu organizaciju sa licencom radi sprovođenja i preventivnih i periodičnih ispitivanja uslova radne sredine (član 15. Zakona o zastiti na radu, Sl.glasnik Republike Srpske 01/08, 13/10).

6. ISPITIVANJE ELEKTRO I GROMOBRANSKIH INSTALACIJA

Član 1, 3 i 4. Pravilnika o postupku i rokovima preventivnih i periodičnih pregleda i ispitivanja opreme za rad i preventivnih i periodičnih ispitivanja uslova radne sredine., Sl.glasnik Republike Srpske 06/08))

7. ZNAKOVI SIGURNOSTI I UPUTSTVA ZA RAD NA SIGURAN NAČIN

Poslodavac je dužan da vidno istakne znakove sigurnosti (oblast zaštite na radu i zaštita od požara) – o rizicima u radnoj sredini, pravce kretanja i uputstva za siguran rad na sredstvima za rad prema zahtjevima radnog procesa (član 37. stav 2 Zakona o zaštiti na radu Sl.glasnik Republike Srpske br. 01/08, 13/10)

8. PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU

Opštim aktom poslodavca utvrdiće se prava, obaveze i odgovornosti u oblasti zaštite i zdravlja na radu, (član 14. Zakona o zaštiti na radu Sl.glasnik Republike Srpske br. 01/08, 13/10).

9. ZAKONSKE OBAVEZE ZA POSLODAVCE KOJI DJELATNOST OBAVLJAJU U PROSTORIMA UGROŽENI EKSPLOZIVNOM ATMOSFEROM (EX ATMOSFERA).

Na osnovu Pravinika o mjerama za bezbjedan i zdrav rad u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom( Sl.glasnik Republike Srpske br. 79/11) poslodavaci su dužni:
– uraditi Elaborat zona opsnosti (eksplozivnosti) – prije početka rada
– izvršiti osposobljavanje za bezbjedan rad u oblasti protiveksplozijske zaštite
– Uradi Akt o procjeni rizika na radnom mjestu u radnoj sredini ( reviziju akta ) ugroženom eksplozivnom atmosferom
– Vrši periodične preglede i ispitivanja sredstava rada i uslova radne sredine za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom u skaldu sa zakonskom periodikom

10. LIČNA ZAŠTITNA OPREMA I SREDSTVA ZAŠTITE NA RADU

Poslodavac je dužan da:

  • obezbijedi radniku korišćenje sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu,
  • obezbijedi održavanje u ispravnom stanju , sredstava za rad i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu kao i i pregled iste(onih sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu koji podliježu pregledu i ispitivanju)od strane ovlaštene organizacije sa licencom (član 15. Zakona o zaštiti na radu, Sl.glasnik Republike Srpske br. 01/08, 13/10).

Poslodavac je dužan da na osnovu Pravilnika o preventivnim mjerama za siguran i zdrav rad kada se koristi sredstva i opremu lične zaštite na radu (sl.glasnik Republike Srpske br23/13);

  • napravi pregled opasnosti i opasnosti koje zahtijevaju korištenje sredstava i / ili opreme za ličnu zaštitu na radu, u skladu sa prilogom broj 1, koji je sastavni dio Pravilnika
  • utvrditi sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu koji odgovaraju pregled sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu, u skladu sa prilogom 2, koji je sastavni dio ovog pravilnika.
  • radniku koji radi na poslovima utvrđenim u pregledu sredst. i opreme za ličnu zaštitu na radu (na poslovima koji zahtijevaju njihovu upotrebu), dati na korištenje sredstva i ličnu zaštitnu opremu, u skladu sa Prilogom 3, koji je sastavni dio ovog Pravinika.

11. VOĐENJE EVIDENCIJA – VLASTITI SOFTVER ZA VOĐENJE POTREBNIH EVIDENCIJA“ PREVENT PRO“

Poslodavac je dužan da vodi ičuva evidencije u skaldu sa Pravilnikom o načinu vođenja evidencija (Sl.glasnik Republike Srpske br. 63/09,).
Poslodavac je dužan da vodi 10 evidencionih lista (zakonski definisanih obrazaca).

12. ELABORAT O UREĐENJU GRADILIŠTA

Poslodavac koji izvodi radove na izgradnji ili rekonstrukciji građevinskog objekta ili vrši promjenu tehnološkog procesa duže od sedam dana, dužan je da izradi propisan elaborat o uređenju gradilišta koji uz izvještaj o početku rada dostavlja nadležnoj inspekciji rada. (član 18. Zakona o zaštiti na radu, Sl.glasnik Republike Srpske br. 01/08, 13/10).

13. PODNOŠENJE ZAHTJEVA (SA IZRADOM POTREBNE DOKUMENTACIJE) O ISPUNJENOSTI USLOVA ZAŠTITE NA RADU.

Ispunjenost propisanih uslova u oblasti zaštite i zdravlja na radu, prije početka obavljanja djelatnosti poslodavca, u skladu sa zakonom, utvrđuje Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite (u daljem tekstu: Ministarstvo), na zahtjev poslodavca.(član 18. Zakona o zaštiti na radu, Sl.glasnik Republike Srpske br. 01/08, 13/10).

14. ORGANIZOVANJE POSLOVA IZ OBLASTI MEDICINE RADA

– PRETHODNI I PERIODIČNI LJEKARSKI PREGLEDI RADNIKA (jednom godišnje ili u skladu sa Pravilnikom o prethodnim i periodičnim ljekarskim pregledima radnika na radnim mjestima sa povećanim rizikom Sl.glasnik Republike Srpske br. 68/08,)

15. OSPOSOBLJAVANJE POTREBNOG BROJA ZAPOSLENIH ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI

Poslodavac je dužan da:

  • 1. Angažuje službu medicine rada za obavljanje poslova zaštite i zdravlja na radu prema članu 41. Zakona o zaštiti na radu “Sl.glasnik Republike Srpske br. 01/08,13/10.
  • 2. Da obezbijedi prethodne i periodične ljekarske preglede radnika i izvještaje o ljekarskim pregledima u skladu sa propisima o zaštiti i zdravlju na radu, prema članu 15. stav 1. tačka ž, Zakona o zaštiti na radu “Sl.glasnik RS br. 01/08,13/10)”
  • 3. Da obezbijedi radnicima koji koriste opremu sa ekranom zdravstveni pregled kod službe medicine rada prema članu 4, Pravilnika o preventivnim mjerama za siguran i zdrav rad pri korištenju opreme za rad sa ekranom”Sl.glasnik Republike Srpske br. 112/13)
  • 4. Da obezbijedi osposobljavanje potrebnog broja zaposlenih za pružanje prve pomoći spasavanje i evakuaciju u slučaju opasnosti , prema članu 15. stav 1. tačka z, Zakona o zaštiti na radu “Sl.glasnik RS br. 01/08,13/10)”,
  • 5. Da obezbjedi zaposlenima zdravstvene preglede u skladu sa opštim i granskim kolektivnim ugovorom.