Preventiva d.o.o. vrši za Vas

Izradu plana evakuacije
Sve ostale usluge iz oblasti protivpožarne zaštite
Plan zaštite od požara

KOJA JE ZAKONSKA OSNOVA I ODREDBE ZA IZRADU PLANA EVAKUACIJE

Plane evakuacije i uputstva u slučaju požara – na osnovu člana 16. Zakona zaštite od požara (Sl. Glasnik RS, br. 94/19) privredna društva i druga pravna lica i preduzetnici koji su vlasnici, odnosno korisnici objekata ili zemljišta kategorija I, II, III i IV stepena rizika ugroženosti od požara, donose plan evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara.

ŠTA JE SVRHA PLANA EVAKUACIJE?

Plan evakuacije služi da se zaposleni ili zatečena lica u privrednom subjektu ili objektima druge namjene upoznaju sa putevima bezbjedne evakuacije, rasporedom i tipom protivpožarnih aparata, hidranata, ručnih javljača požara kao i položajem glavnog razvodnog ormara (GRO)  i razvodne table (RT).

Plan evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara moraju biti istaknuti na vidljivom mjestu.