1. ORGANIZACIJA OBAVLJANJA POSLOVA ZAŠTITE OD POŽARA – VOĐENJE POSLOVA ZAŠTITE OD POŽARA SA IZDAVANJEM ZAPISNIKA PREGLEDA

Prema članu 34 Zakona o zaštiti od požara (Sl.glasnik Republike Srpske 71/12), privredna društva i druga pravna lica, republički organi uprave i drugi organi mogu povjeriti sprovođenje mjera zaštite od požara privrednom društvu, drugom pravnom licu ili preduzetniku koji su osposobljeni i registrovani za tu djelatnost i imaju u radnom odnosu najmanje jedno zaposleno lice sa položenim stručnim ispitom za rad na poslovima zaštite od požara

2. PRAVILNIK ZAŠTITE OD POŽARA.

 Prema članu 34, stav 1,  Zakona o zaštiti od požara (Sl.glasnik Republike Srpske 71/12),  Privredna društva i druga pravna lica, republički organi uprave i drugi organi dužni su da opštim aktom utvrde mjere i radnje u vezi sa sprovođenjem i unapređivanjem zaštite od požara.

3. OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA  IZ OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA

Prema članu 36 Zakona o zaštiti od požara (Sl.glasnik Republike Srpske 71/12),  Privredna društva i druga pravna lica, republički organi uprave i drugi organi dužni su da obezbijede obuku koja se sastoji u informisanju i upoznavanju svakog radnika prema posebno utvrđenom programu u pogledu opasnosti od požara koje se tiču poslova i zadataka na koje je raspoređen, kao i o mjerama i sredstvima za gašenje požara, praktičnoj upotrebi priručnih aparata, uređaja i opreme i sredstava za gašenje požara i da ih upoznaju sa materijalnom i drugom odgovornošću zbog nepridržavanja propisanih mjera zaštite od požara prilikom:

a) zapošljavanja,

b) premještaja ili promjene posla,

v) uvođenja nove radne opreme ili promjene opreme i

g) uvođenja novih tehnologija.

(2) Subjekti zaštite od požara dužni su da jedanput u toku tri godine vrše provjeru znanja radnika iz stava 1. ovog člana, o čemu se vodi evidencija.

(3) Obuka radnika u smislu stava 1. ovog člana sprovodi se u toku radnog vremena.

4. REDOVAN PREGLED,  KONTROLU I ISPITIVANJE  APARATA ZA

POČETNO GAŠENJE POŽARA

(Čl.32.Zakon o zaštiti od požara ,Sl.gl. RS 71/12),

– HIDRANTSKE MREŽE, (Čl. 38 Pravilnika o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu glasi: Hidrantska mreža sa svim uređajima i armaturom kontroliše se najmanje jednom godišnje.

– – REDOVAN PREGLED I ČIŠĆENJE DIMOVODNIH KANALA (Odluka Skupštine grada Banjaluka)

– SISTEMA ZA DOJAVU (VATRODOJAVE) I GAŠENJE POŽARA (STABILNI SISTEMI-SPRINKLER,CO2,NOVEC i sl.),  Čl.33. Zakon o zaštiti od požara , Sl.gl RS 71/12),

– STANJE POŽARNIH PUTEVA EVAKUACIONIH IZLAZA, PANIK RASVJETE

Zakon o zaštiti od požara , Sl.gl RS 71/12

5. DA IZVRŠI PREGLED EL. I GROMOBRANSKIH INSTALACIJA

(Čl.15 stav 1 Zakona o zaštiti na radu, Sl.gl. RS 01/08, 13/10)

Član 25. Zakon o zaštiti od požara , Sl.gl RS 71/12

(1) Električne, ventilacione, gasne, naftovodne, toplovodne, gromobranske i druge instalacije i uređaji, kao i dimovodi, moraju se postaviti, odnosno izvoditi, koristiti i održavati prema propisanim tehničkim normativima i obaveznim standardima i uputstvima proizvođača, o čemu mora postojati dokumentacija.

(2) Instalacije i uređaji iz stava 1. ovog člana, kao i dimovodi i ložišta mogu se upotrebljavati samo ako su ispravni i ako su pravilno postavljeni.

6. ZNAKOVI SIGURNOSTI  I  UPUTSTVA ZA POSTUPANJE U SLUČAJU POŽARA

7. PLAN ZAŠTITE OD POŽARA (EVEKUACIJE I SPAŠAVANJA LJUDI I MATERIJALNIH DOBARA) U ODNOSU NA IZVRŠENU KATEGORIZACIJU

8. IZRADA ELABORATA I PRILOGA ZAŠTITE OD POŽARA NA PROJEKTNU DOKUMENTACIJU

9. IZRADA DOKUMETACIJE I STRUČNA POMOĆ KOD TEHNIČKOG PRIJEMA OBJEKATA(ZOP)

10. Ex ZAŠTITA – PROJEKTOVANJE, OPREMA U EX ZAŠTITI, SAVJETOVANJE

11. PRIPREMA ZA POLAGANJE I ORGANIZACIJA POLAGANJA ISPITA ZA RUKOVAOCA ZAPALJIVIM TEČNOSTIMA , GASOVIMA  I  EKSPLOZIVNIM  MATERIJAMA, U SARADNJI SA MUP RS

12. ČIŠĆENJE DIMOVODNIH KANALA SA IZDAVANJEM ZAPISNIKA

–  (Odluka Skupštine grada Banjaluka)