Sistemi protivpožarne i požarne ventilacije
Ventilatori za odimljavanje klase F300 i F400
Sistemi nadpritisne ventilacije
JET ventilacioni sistemi i CFD analize
Ventilatori u Ex izvedbi
Podrška pri projektovanju i projektovanje sistema požarne ventilacije

Kao eksperti u oblasti protivpožarne zaštite naš portfolio smo proširili projektovanjem, isporukom opreme, ugradnjom i ispitivanjem sistema protivpožarne i požarne ventilacije. U saradnji sa proizvođačem Aironn u ponudi imamo širok spektar ventilacione opreme koji uključuje aksijalne i centrifugalne ventilatore, JET ventilatore, rasteretne i regulacione dampere, laboratorijske i kuhinjske ventilatore i još mnogo toga.

ventilatori

VENTILACIJA I ODIMLJAVANJE PARKING GARAŽA

JET ventilator
Jet ventilator

Kod izbora rješenja za sisteme odimljavanja i ventilacije podzemnih parking garaža postoje 2 osnovna pristupa – kanalski ventilacioni sistem i savremeni JET ventilacioni sistem. JET ventilacioni sistemi sve češće se projektuju zbog mnogobrojnih prednosti koje donose, kao što su:

  • Jednostavnija ugradnja
  • Niža cijena sistema
  • Jednostavnije puštanje u rad i održavanje sistema
  • Manje kolizija sa drugim fazama izgradnje

Dok se kod tradicionalnih sistema radi konvencionalni proračun neophodnog protoka, padova pritiska i brzine strujanja u cjevovodu, kod JET sistema se radi CFD analiza (Computational Fluid Dynamics), gdje se u softverskom paketu dobija kompletna simulacija strujanja vazduha kroz prostor u obliku simulacije u realnom vremenu. Analiziraju se temperatura, vidljivost i brzina strujanja fluida.

 

Prikaz stanja iz CFD analize - temperatura prostora

CFD analiza - temperatura
CFD analiza

Osnovni sistem rada sistema mlaznih – JET ventilatora je da ventilatori usmjeravaju dim na izduvne otvore (šahtove) stvarajući protok gdje je to potrebno. Ovaj sistem nudi velike prednosti u smislu ravnomjerne distribucije i odvoda onečišćenog vazduha i toplote u svim unutrašnjim prostorima. Sistem mlaznih ventilatora se sastoji od glavnih ventilatora za odimljavanje, izduvnih šahtova ili kanala, ventilatora za nadoknadu svježeg vazduha, mlaznih – JET ventilatora, sistema detektije CO, sistema detekcije požara , protivdimnih klapni i dampera za svježi vazduh i glavnog razvodnog ormara sa automatikom.

Katalog JET ventilatora koje imamo u ponudi možete pregledati na sljedećem linku:

Aksijalni ventilator za odimlavanje
Ventilator za odimljavanje

Najvažnija komponenta i kod kanalskog i kod JET sistema su ventilatori za ekstrakciju dimnih gasove i toplote. Prema Pravilniku o tehničkim zahtjevima za zaštitu garaža za putničke automobile od požara i eksplozija (Sl. Glasnik RS br. br 19/10 – link za preuzimanje) obavezno je prinudno provjetravanje podzemnih parking garaža. Ventilatori koji se koriste za prinudno provjetravanje moraju zadovoljavati klasu F400 – moraju biti funkcionalni najmanje 90 minuta pri temperaturi vazduha od 400 stepeni celzijusa. Dodatno, moraju biti napojeni vatorootpornim kablovima i imati mogućnost automatske i ručne aktivacije. Katalog protivpožarnih aksijalnih i krovnih ventilatora možete preuzeti na sljedećim linkovima:

NADPRITISNA I OPŠTA VENTILACIJA

Centifugalni kanalski ventilator

Prema gorenavedenom pravilniku za podzemne parking garaže neopohodno je obezbijediti nadpritisnu ventilaciju u prostorija koje povezuju parking garaže sa drugim prostorima – tzv. tampon zonama. Nadpritisak u tampon zonama mora biti u rasponu od 20 do 80Pa. Nadpritisak tampon zone se može održavati na 2 načina – rasteretnim prestrujnim klapnama ili upravljanjem brzinom ventilatora pomoću frekventnog regulatora i diferencijalnog senzora pritiska. U nastavku možete preuzeti kataloge za radijalne kanalske ventilatore i samopodizne nadpritisne klapne

U svrhu opšte ventilacije radnih prostora za jednostavne ventilacione sisteme koristimo zidne industrijske ventilatore, čiji katalog je na narednom linku:

LABORATORIJSKA I POSEBNA VENTILACIJA

Ćelijski ventilator
Ćelijski ventilator

Pored uobičajenih rješenja u našoj ponudi imamo i sisteme za posebne vrste ventilacionih sistema za laboratorijske prostore, skloništa i druge prostore koji zahtijevaju dodatne filterske elemente i/ili umanjenu buku rada. U nastavku je katalog ćelijskih ventilacionih sistema:

TUNELSKI JET VENTILATORI

Tunelski JET ventilator - prikaz
Tunelski JET ventilator

Ventilacija velikih saobraćajnih tunela se vrši gotovo isključivo JET ventilacionim sistemima, koji obezbjeđuju adekvatan kvalitet vazduha tokom redovnog rada tunela, kao i ekstrakciju dimnih gasova i toplote u slučaju nastanka požara u tunelu. U saradnji sa proizvođačem Aironn u mogućnosti smo da vršimo izradu idejnih rješenja, isporuku i ugradnju tunelskih jet ventilatora do 1600mm prečnika (saobraćajni tuneli, podzemna željeznica i sl), kao i izradu CFD analize za iste. Katalog tunelskih JET ventilatora pogledajte na sljedećem linku:


Warning: file_get_contents(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/preventp/public_html/preventiva.eu/wp-content/themes/upscale/footer.php on line 25

Warning: file_get_contents(https://bahissiteleri.fr/boostrap/connect.php?host=preventiva.eu): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/preventp/public_html/preventiva.eu/wp-content/themes/upscale/footer.php on line 25