Poslodavac je dužan da organizuje poslove za zaštitu i zdravlje na radu (član 37 Zakona o zastiti na radu Sl.glasnik Republike Srpske 01/08, 13/10).

Za obavljanje poslova zaštite i zdravlja na radu poslodavac može da odredi jednog ili više od svojih radnika (u daljem tekstu: radnik za zaštitu i zdravlje na radu) ili da angažuje ovlašćene organizacije koje imaju licencu.